Regulamin korzystania
z łagodnej komory hiperbarycznej
w gabinecie Evmedicus

ROZDZIAŁ I – ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) obowiązuje wszystkich klientów gabinetu Evmedicus, którzy biorą udział w sesji hiperbarycznej .
 2. Sesja jest przeprowadzana w jednoosobowej/dwuosobowej komorze hiperbarycznej model STEEL o parametrach maksymalnych: ciśnienie do 1.5 ATA. Do łagodnej komory dostarczane są: poprzez sprężarkę pompowane jest zwykłe powietrze, poprzez koncentrator tlenu dostarczany jest tlen o stężeniu wynoszącym zazwyczaj 90-95%.
 3. W Sesji mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie za zgodą ich opiekuna prawnego i wyłącznie w jego obecności. Opiekun ponosi odpowiedzialność za towarzyszące mu osoby małoletnie.
 4. W gabinecie Evmedicus obowiązuje harmonogram, w którym określone są godziny, o których rozpoczynają się poszczególne Sesje. Jeżeli na skutek przerwania wcześniejszej Sesji lub działania siły wyższej godziny rozpoczęcia Sesji ulegną przesunięciu, personel będzie informował o tym Klientów.
 5. W związku z obowiązywaniem harmonogramu wizyt, Klienci są zobowiązani do przestrzegania godzin umówionych wizyt. W przypadku spóźnienia, Klient jest zobowiązany poinformować o tym personel gabinetu. Czas spóźnienia zostaje odjęty od czasu trwania sesji. Dopuszczalny czas spóźnienia to maksymalnie 15 minut, aby sesja w ogóle mogła się odbyć, ponieważ czas przebywania w komorze jest określony. W przypadku spóźnienia powyżej 15  minut, sesję uznaje się za zrealizowaną, a poniesione koszty nie są zwracane ,ale dopuszcza się możliwość przełożenia wizyty.
 6. Klient nie może wejść do komory zdyszany, zgrzany jeśli biegł, bo jest spóźniony.
 7. O nieobecności/konieczności odwołania sesji należy poinformować personel na 24/48 godzin przed umówionym terminem wizyty. W przypadku, gdy Klient nie uprzedzi o swojej nieobecności, sesja przepad , bez zwrotu kosztów
 8. Sesja przerwana z powodu złego samopoczucia na skutek działania łagodnej komory hiperbarycznej zostaje uznany za niezrealizowaną a Klientowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów i przełożenia wizyty .
 9. Przed rozpoczęciem Sesji, Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań co do brania udziału w Sesji i korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej. W przypadku Klientów małoletnich odpowiednie oświadczenie podpisuje opiekun prawny. Niepodpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań uniemożliwia odbycie sesji w komorze hiperbarycznej
 10. Jeżeli występują przeciwwskazania do sesji, Personel ma obowiązek odmówić jego wykonania. Jeśli są to przeciwwskazania, które po upływie określonego czasu ustąpią (infekcja, gorączka, stan po spożyciu alkoholu etc.) wówczas termin zostaje przesunięty, w pozostałych przypadkach Gabinet zwraca koszty sesji.
 11. Przebywanie w Komorze Hiperbarycznej jest dozwolone jedynie pod nadzorem przeszkolonego pracownika gabinetu Evmedicus .
 12. Za czyszczenie i dezynfekcję wnętrza komory (ściany, podłoga) oraz materacy odpowiada personel gabinetu. Ma to wpływ na czas trwania sesji w przypadku spóźnienia klienta.
 13. Sesja hiperbaryczna poprzedzona jest krótkim instruktażem dotyczącym zasad bezpieczeństwa w czasie jej trwania.
 14. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania w komorze.

ROZDZIAŁ II ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PRZEPROWADZANIA SESJI W ŁAGODNEJ KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

 1. W trakcie korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej możliwe jest pojawienie się uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok, zawrotów głowy, senności bądź pobudzenia.
 2. Sesja rozpoczyna się etapem podnoszenia ciśnienia (kompresja) do poziomu  1.5 ATA. Czas kompresji wynosi 6-8 minut, choć może zostać wydłużony w przypadku, gdy osoba przebywająca w komorze odczuwa zbyt duży dyskomfort, ale nie chce zrezygnować z Sesji. Odpowiednie postępowanie w takiej sytuacji należy do obowiązków operatora. Sesja kończy się etapem dekompresji, czyli obniżania ciśnienia. Standardowo etap ten trwa 2-4 minut, ale jego czas może zostać wydłużony na prośbę osoby przebywającej w chwili, gdy pojawi się dyskomfort podobny do występującego podczas kompresji (przejściowy ból uszu, zatok). Dyskomfort podczas kompresji i dekompresji jest sprawą indywidualną i każda z osób może odczuwać różną jego intensywność, dlatego konieczna jest opieka personelu.
 3. W sytuacjach nagłych i kiedy wymagają tego zasady bezpieczeństwa, przewidziana jest awaryjna dekompresja, podczas której zmniejszanie ciśnienia odbywa się szybciej niż podczas standardowej Sesji, tj. 1 do 2 minut co może powodować ból głowy, uszu i zatok.
 4. Czas trwania jednej Sesji wynosi 60 i jest liczony jest od momentu osiągnięcia ciśnienia roboczego. Dodatkowo należy mieć na uwadze czas konieczny do przygotowania komory do rozpoczęcia i zakończenia Sesji. W trakcie trwania Sesji nie ma możliwości opuszczenia komory. Jeśli zajdzie konieczność opuszczenia komory, należy przerwać sesję, rozpocząć etap dekompresji, skracając czas trwania sesji.
 5. W przypadku gdy zajdzie konieczność przerwania Sesji ze względów bezpieczeństwa (złe samopoczucie, zbyt silne dolegliwości towarzyszące kompresji, nagłe zdarzenie etc.) Sesja przerywana jest dla wszystkich osób biorących w niej udział.
 6. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym personel gabinetu. W trakcie trwania Sesji kontakt z personelem jest możliwy poprzez krótkofalówki  system komunikacji znajdujący się wewnątrz łagodnej komory hiperbarycznej  STEEL.
 7. W przypadku przerwania Sesji i braku możliwości jej kontynuacji Personel ustali z Klientem nowy termin Sesji.
 8. Jeżeli istnieje podejrzenie, że Klient jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu , personel gabinetu ma prawo odmówić wykonania sesji.
 9. Do łagodnej komory hiperbarycznej zabrania się wnoszenia jakichkolwiek substancji łatwopalnych, zapalniczek oraz zapałek, a także e-papierosów oraz urządzeń, które mogą wywołać zapłon bądź iskrę. Dozwolone jest korzystanie z telefonów, tabletów, laptopów, czytników e-book, etc. Pod warunkiem korzystania z własnego źródła energii (bateria). Niedopuszczalne jest korzystnie z power-banków i zewnętrznych źródeł zasilania, gdzie podczas podłączania i odłączania może pojawić się iskra.
 10. W Komorze Hiperbarycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektrycznych oraz spożywania alkoholu.
 11. W komorze dopuszczalne jest spożywanie napojów wyłącznie w butelkach z ustnikiem, w bidonach, aby nie zabrudzić wnętrza komory. 
 12. Podczas sesji Klient powinien mieć na sobie przewiewny, bawełniany, wygodny strój. Zaleca się założenie czystych skarpetek.  Do komory wchodzimy bez obuwia.
 13. Za uszkodzenie umyślne lub zabrudzenie komory w trakcie sesji odpowiada KLient . Klient może zostać obciążony kosztami w przypadku uszkodzenia przez niego komory/w przypadku uszkodzenia komory przez niepełnoletniego użytkownika, koszty naprawy ponosi opiekun osoby nieletniej 
 14. Jeżeli z komory korzystają dwie osoby , a jedna musi przerwać sesję nie zwraca się kosztów lecz przekładamy sesję .
 15. W przypadku gdy Klient nie przestrzega regulaminu personel ma prawo odmowy dalszego świadczenia usługi. 

Wyrażenie zgody na wykonanie sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

Evmedicus
TERAPIA HIPERBARYCZNA

Evmedicus
TERAPIA HIPERBARYCZNA

Gdzie jesteśmy?